วันอังคาร, 05 มกราคม 2559 00:00

Identity

   Faculty of Industrial technology

Identity :
            
            Professionalism


Uniqueness :

            Emphasis the etiquette of Suan Sunandha palace and foster learning environment


Core Values :

            F (Fast) : complete all assignment at great speed without any delay
            I  (Inspiration) : think of new idea creatively
            T (Teamwork) : work well together
09. 2017