ติดต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

02-160-1435

02-160-1440

ที่ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

แผนที่สวนสุนันทา

09. 2017